Vad är NMD?

Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) är ett kommunalförbund med regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen som medlemmar. Kommunalförbundet NMD:s uppgift är att:

  • Medverka till att musikteater och dans blir tillgänglig för alla i norra Sverige
  • Etablera NMD regionalt, nationellt och internationellt
  • Svara för övergripande koordinering av de i förbundet ingående ensemblerna.

En annan viktig uppgift för förbundet är att fördela ett statligt verksamhetsbidrag för att skapa förutsättningar för ensemblernas turnerande i norra Sverige. De ensembler som ingår i nätverket är; Norrlandsoperan i Umeå, Norrdans i Härnösand, Barn- och ungdomsoperan inom Estrad Norr i Östersund samt Piteå Kammaropera. NMD har ett förbundsfullmäktige som utses av regionerna. Fullmäktige utser i sin tur en styrelse som består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Vision

NMD ska medverka till att göra musikteater och dans tillgänglig för alla i de fyra nordligaste regionerna.

Inriktningsmål:

  • Medverka till att erbjuda alla invånare i alla kommuner i de fyra nordliga länen möjlighet att uppleva opera/musikteater och dans.
  • Initiera åtgärder för ökad tillgänglighet
  • Biträda ensemblerna i kontakter med nationella och internationella samarbetsprojekt/nätverk.
  • Medverka till att utveckla formerna för samarbete mellan ensemblerna inom NMD
  • Regelbundet samråda med konstnärliga ledare/kulturchefer och producenter/marknadschefer om produktions/verksamhetsplanering resp. försäljning/turnéläggning/arrangörsstöd.
  • Fortlöpande uppdatering och utveckling av den interna informationen
  • Bidra till att utveckla kultursamarbetet i norra Sverige.